SPEVOKOL

Význam služby

Miništranti sú pre život a prácu katolíckej Cirkvi nenahraditeľní. Ich celkový význam spočíva:


  1. V priamej oslave Trojjediného prostredníctvom všetkýh liturgických úkonov a obradov, na ktorých sa zúčastňujú a pri ktorých sú obdarúvaní zvláštnymi dobrodeniami

  2. V službe Božej velebnosti pri slávení Eucharistie, ktorá mu dodáva slávnostý ráz, robí liturgiu krajšou vznešenejšou a príťažlivejšou

  3. V praktizovaní zákona lásky k Bohu a k blížnemu. Táto žitá láska sa prejavuje v službe Pána a v ochote túto službu vykonávať

  4. V príprave na plnší život v Kristovi. Pán Ježiš veľmi často povolá do svojej vinice týchto malých a mladých služobníkov oltára, volá ich plnšie žiť v kňazskom a rehoľnom povolaní v Ježišovi Kristovi na ich spásu a na záchranu iných nesmrteľných duší.

  5. V hlbšom prežívaní života viery. Táto ich viera je vzorom pre iných mladých ľudí. Miništranti veľmi často plnia misijnú úlohu Cirkvi medzi svojimi vrstovníkmi. Sú to mladší a najoddanejší katolícki misionári.

zdroj : http://www.ministrare.szm.sk/vyznam.htm