SPEVOKOL

Preukaz

Tak toto budú miništrantské preukazy farnosti Krompachy od roku 2010.