SPEVOKOL

Modlitby Miništrantov

Modlitby miništrantov

Čo je modlitba

Spomedzi mnohých názorov je nádherný aj tento: "Je to rozhovor s Bohom, je to všemohúci prostriedok, ktorý dal Boh nemohúcemu človekovi na dosiahnutie cieľa." Samozrejme, ak ide o dobrý cieľ a je človekovi na osoh. Šťastný, kto pochopil, že modlitba je skutočný rozhovor človeka a Boha. Rozhovor má byť (predovšetkým) dialóg, v ktorom sa hovorí, ale aj počúva. Nie je to rapotanie, alebo vyslovovanie slov do vzduchoprázdna. To nie je modlitba. V modlitbe sa na jednej strane "cítime my" na druhej strane "si uvedomujeme Boha", ktorý nás počúva, ale chce k nám aj hovoriť. Ba možno niekedy aj láskavo prerušiť, aby sme nehromadili prádzne slová, ale aby sme sa zastavili a počúvali . . .

 


RANNÁ MODLITBA

Pane začína sa nový deň, deň ako ktorýkoľvek iný. A predsa sa znova teším, že svieti slnko, že kvitnú kvety. Ďakujem ti, Pane, že si tak krásne zariadil tento svet. Viem, že mnohým ľuďom to neprináša radosť. Daj, aby som im dnes trochu z tej radosti priniesol ja. Amen.

 


VEČERNÁ MODLITBA

Pane som pred tvojou tvárou. Ty vidíš do môjho srdca a vieš, čo som dnes vykonal dobré a čo zlé.


  • Chvíľka ticha na spytovanie svedomia:
  • Myslel som ako Pán Ježiš?
  • Hovoril som tak, ako by hovoril Pán Ježiš v mojich situáciách?
  • Konal som (doma, v škole, na ulici, medzi priateľmi, pri hrách, pri učení, v dopravnom prostriedku . . ) tak, ako by konal Pán Ježiš?
  • Miloval som v tento deň Pána, svojho Boha, z celého srdca?
  • Miloval som svojho blížneho ako seba samého?
  • Snažil som sa byť dokonalý a pripodobniť sa tak k dokonalosti nášho Otca?

Porovnaj svoj život so životom Pána Ježiša! Ak nájdeš vo svojom svedomí nejaký nedostatok, chybu, malý všedný hriech alebo previnenie, vzbuď si ľútosť nad svojimi hriechmi slovami: Bože, láska moja teba milujem, preto svoje hriechy veľmi ľutujem. Nechcem obraziť viac tvoju dobrotu. Prosím ťa, odpusť mi pre krv Kristovu.

 


Pomodli sa túto modlitbu

Chráň nás, Otče, keď bedlíme, opatruj nás, keď spíme, daj, aby sme bdeli s Kristom a odpočívali pokojne. Chystáme sa odpočívať, Pane budem spať, ty sám bedli nado mnou.

Drahá Matka, Panna Mária, pomôž mi spasiť si dušu. Svätý anjel strážca, ochraňuj ma.
Otče náš . . .
Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. Amen.

 


SVIATOSŤ ZMIERENIA

Duchu Svätý, príď a pomôž mi, aby som spoznal svoje hriechy, aby som ich úprimne oľutoval a aby som sa naozaj polepšil. Posilni ma, aby som sa z nich dobre vyznal a konal pokánie.
Potom si spytuj svedomie podobne ako pri večernej modlitbe !

 


Po spytovaní svedomia

Pane Ježišu, z celého srdca ťa milujem. Bolí ma, že som ťa hriechom urazil. Ty si za mňa trpel na kríži a ja som ti zapríčinil také bolesti. Ľutujem, že som ťa tak zarmútil. Pán môj a Boh môj, buď milostivý mne hriešnemu. Pomôž mi, aby som sa polepšil. Tvoja svätá krv nech ma obmyje od hriechov. Pane, netrestaj ma za hriechy.
Po vyznaní hriechov a po rozhrešení sa pomodli zadosťučinenie. Potom sa poďakuj Pánu Bohu za odpustenie hriechov:

Bože môj Otče, ty si taký dobrý. Ty si mi skrze kňaza odpustil hriechy. Som šťastný, lebo som čistý a som v tvojom náručí. Ďakujem ti a velebím tvoje milosrdenstvo. Pomáhaj mi, aby som bol vždy lepší, aby som bol láskavý voči ľuďom a robil im radosť. Daj mi na to svoje požehnanie. Amen.

 


PRED SV. PRIJÍMANÍM

Pane Ježišu Kriste, nech mi prijatie tvojho tela a krvi neslúži na odsúdenie a zatratenie, ale pre tvoju dobrotu nech mi ochraňuje a uzdravuje dušu i telo. Amen.

 


PO SV. PRIJÍMANÍ

Dobrý Ježišu, ďakujem ti, že si prišiel ku mne. Klaniam sa ti a milujem ťa. Klaniam sa ti s mojím anjelom strážcom i so všetkými anjelmi a svätými. Aký som šťastný. Ty si môj a ja som tvoj. Ty si vo mne a ja v tebe. Pomáhaj mi aby som sa vždy viac a viac podobal tebe. Aby som ťa vždy viac a viac miloval a pre teba aby som miloval všetkých svojich blížnych a dobre robil každému. Daj, aby som veľmi miloval tvoju i moju nebeskú matku Máriu. Zachovaj ma vo svojej láske a milosti. Požehnaj ma a požehnaj aj mojich rodičov i všetkých mojich drahých. Amen.

 


PRED MINIŠTROVANÍM

Pane Ježišu Kriste, chystám sa slúžiť pri tvojom oltári. Učiň ma hodným takejto veľkej milosti. Pomôž mi, aby som ti slúžil zbožne, pozorne a tak, aby mali z mojej služby radosť všetci anjeli v nebi, kde ti oni neprestajne slúžia a ťa velebia. Amen.

 


PO MINIŠTROVANÍ

Ďakujem ti, Pane Ježišu, za tvoje dobrodenia a nesmierne milosti, ktoré som dostal pri tvojom oltári. Učiň ma schopným rozdával tvoje milosti iným, najmä mojim blízkym, pre spásu moju a celého sveta. Amen.


Iné modlitby

PRED MINIŠTROVANÍM

Pane Ježišu povolal si ma za miništranta, aby som kňazovi pomáhal prinášať za nás najsvätejšiu obetu Tvojho Tela a Krvi. Túto službu chcem konať vždy radostne a pre povzbudenie ostatným ľuďom. Pane požehnaj toto moje predsavzatie, aby som ho vždy verne uskutočňoval.

 


PO MINIŠTROVANÍ

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že som mohol byť účastný na svätej omši. Prosím, nech ma sprevádza Tvoja pomoc, aby som dával dobrý príklad v kostole, v škole, doma i na ulici. Panna Mária, Matka Božia, ochraňuje moju dušu i telo. Svätý Dominik Sávio, buď mojim priateľom !

 

 

zdroj : http://www.ministrare.szm.sk/modlitby.htm