SPEVOKOL

MINISTRARE

V tejto stránke vám priblížime, kde to vlastne miništrujeme. Dozviete sa niečo o kostole a jeho miestnostiach o veciach ktoré nosíme aj o náradí ktoré používame.

 Taktiež tu nájdete kratučké články k našim misiám tu v mestečku alebo v kostole  

 

 

 


Služba miništranta ....

Slovo miništrant pochádza z latinského slova ,,Ministráre“ a znamená slúžiť- posluhovať. Miništrovaním teda rozumieme posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri slávení eucharistickej obety, posluhovať pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch.
     To čo konajú anjeli v nebi, to v našich kostoloch, katedrálach a bazilikách vykonávajú miništranti. Sú teda pri liturgii viditeľnými zástupcami anjelov.
     Ich úlohou je prinášať na oltár Liturgické knihy, nádoby a rúcha, chlieb a víno, starať sa o kadidelnicu, odpovedať na výzvy kňaza, dávať veriacim znamenie zvončekom a iné...
     Miništranti sú teda chlapci vybratí z pomedzi ľudí na túto službu, ktorí so živou vierou a s nezištnou láskou pomáhajú biskupom, kňazom a diakonom pri slávení posvätnej liturgie.
     Miništrant svojou službou pri oltári je veľmi blízko k svätým veciam, preto má žiť neustále v stave posväcujúcej milosti aby jeho duša bola čistá a pripravená prijať všetky milosti, ktorými ho Boh pri tejto službe chce obdarovať.
     Miništrant nikdy nie je služobníkom oltára len v kostole, ale je ním všade, kde sa nachádza, kde pracuje, kde sa hrá a kde žije.